Teresa Dura-Górska - autoportret

STYL NIJAKI

„Szkoła - stylu kłóciła się z szkołą - natchnienia,

Zarzucając jej dziką niepoprawność. – Ale!...

Potomni nie są tylko grobami z kamienia,

Ciosanymi cierpliwym dłutem doskonale:

Są oni pierw Współcześni, których przeznaczenia

Od do - raźnego w chwili że zależą słowa;

Przestawa być wymowną spóźniona wymowa!”

Cyprian Kamil Norwid

Urodziłam się w 1953 roku w Polsce w województwie łódzkim. Jestem mieszkanką Tomaszowa Mazowieckiego.

Malowanie było moją pasją już w dzieciństwie. Ukończyłam Liceum Ogólnokształcące i Policealne Studium Budowlane w Tomaszowie Maz. Jednocześnie uczęszczałam na zajęcia plastyczne do Młodzieżowego Domu Kultury. Moje pasja artystyczna nie przeszkadzała mi w pracy zawodowej dlatego wstąpiłam do Stowarzyszenia Amatorów Plastyków. Przez wszystkie lata brałam i do dnia dzisiejszego biorę udział w licznych wystawach zbiorowych, w plenerach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych, Ogólnie wzięłam udział w ponad 240 wystawach o około 30 plenerach malarskich. Swój dorobek prezentuję również na wystawach indywidualnych.

Maluję z radością wszystko i w różnych technikach: pastelami piórkiem, olejem. Na prośby przyjaciół podejmuję się również renowacji obrazów.

Dumna jestem z pracy, jaką włożyłam w utworzenie stałej ekspozycji w Kaplicy Pamięci Narodowej w Kościele pw. NMP położonym przy ulicy Juliusza Słowackiego w Tomaszowie Mazowieckim. To mój lokalny patriotyzm oraz szacunek dla historii i tradycji był motorem moich działań dla powstania ekspozycji składającej się z 35 obrazów i płaskorzeźby: są to portrety i prace upamiętniające historię. Za te działania otrzymałam w 2005 roku Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej od Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Rządzie Polskim.

Przez 3 lata pełniłam funkcję Prezesa Stowarzyszenia Amatorów Plastyków w Tomaszowie Mazowieckim. Praca z Zarządem SAP-u pozwoliła dzielić się radością jaką daje pasja tworzenia z innymi ludźmi o podobnej wrażliwości.

Rok 2011 jest dla mnie bardzo ważny, bowiem stawiłam się na weryfikacji w Związku Polskich Artystów Plastyków w Okręgu Łódzkim. W efekcie otrzymałam legitymację i jestem pełnoprawnym członkiem ZPAP.

I nie ukrywam, że jestem z tego dumna, to pozwoliło mi podjąć pracę z dziećmi i młodzieżą w Wojskowym Klubie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej jako instruktor w Kole Plastycznym.

W obecnej chwili moje życie osobiste zabrało mnie do okolic Rheinböllen i zakochałam się w uroku tego pięknego regionu oraz wsi i miasteczek Hunsrück. Właśnie dlatego pragnę pokazać Wam, między innymi, prace tutaj stworzone.

***

Ich bin im Jahre 1953 in Polen in der Lodzer Woiwodschaft geboren und wohne in Tomaszów Mazowiecki.

Malen war schon in der Kindheit meine Leidenschaft. Ich habe das Allgemeinbildende Lyzeum und das Baufachstudium in Tomaszów Mazowiecki abgeschlossen. Gleichzeitig habe ich eine Kunstarbeitsgemeinschaft am Jugendkulturhaus besucht. Mein Kunsthobby hat mich bei der Berufsarbeit nicht gestört, deswegen habe ich dem Verband der Bildenden Amateurkünstler beigetreten. Seit Jahren nehme ich aktiv an zahlreichen Sammelausstellungen, Pleinairs in der Woiwodschaft, in ganz Polen und im Ausland teil. Insgesamt habe ich an über 240 Ausstellungen und etwa 30 Malereipleinairs teilgenommen. Mein Schaffen präsentiere ich auch in individuellen Ausstellungen.

Mit Freude male ich alles und in verschiedenen Techniken: mit Pastell- und Ölfarben, mit Feder. Auf Bitte der Freunde mache ich auch Bilderrenovierungen.

Ich bin stolz auf meine Arbeit bei der Bildung einer ständigen Ausstellung in der Nationalgedächtniskapelle in der Marienkirche in Juliusz Słowacki Straße in Tomaszów Mazowiecki. Meine Heimatliebe und die Ehre für Geschichte und Tradition waren Motivation zur Bildung der Ausstellung, die aus 35 Bildern und Flachreliefs besteht: das sind Porträts und Arbeiten zur Verewigung der Geschichte. Für diese Maßnahmen habe ich im Jahre 2005 das Goldmedaille für Betreuer der Nationalgedächtnisstätten vom Rat für Gedächtnisschutz des Kampfes und Martyriums an der Polnischen Regierung.

Drei Jahre lang habe ich die Funktion der Vorsitzenden des Verbandes für bildende Amateurkünstler in Tomaszów Mazowiecki bekleidet. Die Arbeit im Vorstand des Verbandes für bildende Amateurkünstler hat mir erlaubt, mich mit der Freude am Schaffen mit anderen Menschen von der ähnlichen Sensibilität zu teilen.

Das Jahr 2011 ist für mich außerordentlich wichtig, weil ich mich der Verifizierung im Verband der Polnischen Bildenden Künstler unterzogen habe. Nach dem Verfahren habe ich den Ausweis bekommen und bin jetzt ein vollberechtigtes Mitglied des Verbandes der Polnischen Bildenden Künstler.

Ich bin darauf stolz, dass ich dank dessen die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Militärklub der 25. Brigade der Luftkavallerie als Instruktorin in der Kunst-AG aufnehmen konnte.

Momentan hat mich mein persönliches Leben in die Umgebung von Rheinböllen geführt und ich habe mich in den Charme Ihrer wunderschönen Region und der hunsrücker Dörfer und Städte verliebt. Deshalb zeige ich Ihnen gerne unter anderem die hier entstandenen Arbeiten.

***

I was born in 1953 in Poland in the province of Lodz. I am a resident of Tomaszow Mazowiecki.

Painting was my passion as a child. I graduated from the High School and the Post-Secondary Construction College in Tomaszow Mazowiecki. At the same time, I attended art classes at the Youth Cultural Center. My artistic passion did not interfere with my professional work, so I joined the Association of Amateur Artists. Throughout the years I have taken part and still take part in numerous group exhibitions, in provincial, national and international plein-airs. Overall, I took part in more than 240 exhibitions with about 30 painting plein-airs. I also present my achievements at solo exhibitions.

I happily paint everything with the use of various techniques: pen, pastels and oil. At the request of friends I also undertake restoration of paintings.

I am proud of the work I have put into creating a permanent exhibition in the Chapel of National Remembrance in the Church of the Blessed Virgin Mary located on Juliusz Słowacki Street in Tomaszow Mazowiecki. It was my local patriotism and respect for history and tradition that drove my actions for the creation of the exposition consisting of 35 paintings and bas-reliefs: these are portraits and works commemorating history. For these activities, I received the Gold Medal of the Protector of Places of National Remembrance from the Council for the Protection of Struggle and Martyrdom Sites by the Polish Government in 2005.

For 3 years I served as President of the Association of Amateur Artists in Tomaszow Mazowiecki. Working with the Board of AAA allowed me to share the joy that comes from the passion of creation with other people of similar sensitivity.

The year 2011 is very important for me, because I appeared for verification in the Association of Polish Visual Artists in the Lodz District. As a result, I received a card and am a full member of APVA.

And I cannot hide the fact that I am proud of this; it allowed me to start working with children and young people at the Military Club of the 25th Air Cavalry Brigade as an instructor in the Art Circle.

At the present time, my personal life has taken me to the Rheinböllen area and I have fallen in love with the charm of this beautiful region and the villages and towns of Hunsrück. That is why I would like to show you, among other things, the works created here.

Pin It

telefon: 606 92 40 23